Nasza oferta


Propozycja dla dzieci:
 • Indywidualne badania diagnostyczne psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne w tym diagnoza gotowości szkolnej
 • Indywidualna terapia dzieci (logopedyczna, psychopedagogiczna, integracji sensorycznej)
 • Interwencja o charakterze terapeutycznym w grupach przedszkolnych i pomoc przy budowie struktury grupy
 • Badania przesiewowe pod kątem deficytów integracji sensorycznej
 • Badanie grupowe na terenie przedszkoli (grupy 5,6 letnie) z zastosowaniem programu z zakresu profilaktyki niepowodzeń szkolnych BĘDĘ DOBRYM UCZNIEM
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- badanie diagnostyczne, opiniowanie oraz terapia psychopedagogiczna, logopedyczna oraz rehabilitacja ruchowa
 • Badania przesiewowe narządów zmysłów „Widzę”, „Słyszę” i „Mówię”
 • Zajęcia grupowe dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • Zajęcia dla dzieci od 3 miesiąca życia i ich rodziców z zastosowaniem masażu Shantala
 • Zajęcia grupowe poprawiające integrację sensoryczną (kwalifikacja dokonywana przez terapeutów)
Propozycja dla rodziców:
 • Konsultacje w sprawach dzieci w poradni oraz na terenie przedszkoli
 • Proponowane tematy Spotkań konsultacyjno-edukacyjnych ustalane wg zgłoszonego zapotrzebowania:
  • Rola badań diagnostycznych w ocenie rozwoju psychofizycznego dziecka
  • Prawidłowości rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym
  • Gotowość szkolna
  • Wspomaganie rozwoju dziecka
  • Wpływ zaburzeń i wad wymowy na edukację i karierę szkolną dziecka
  • Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci
  • Nadpobudliwość psychoruchowa a dojrzałość szkolna
  • Warsztaty twórczego rodzica
 • oraz inne wynikające z potrzeb przedszkola
Propozycja dla nauczycieli:
 • konsultacje w sprawach dzieci na terenie poradni i na terenie przedszkoli
 • Proponowane tematy warsztatów szkoleniowych:
  • Konstruowanie IPET, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
  • Zaburzenia mowy u dzieci i ich pokonywanie
  • Obserwacja uczestnicząca w trakcie zajęć w grupie przedszkolnej, plan pracy z dzieckiem
  • Formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu
  • Dziecko z wada słuchu, wzroku w przedszkolu ogólnodostępnym
  • Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu ogólnodostępnym
  • Rozpoznawanie zaburzeń integracji sensorycznej (SI) u dziecka w wieku przedszkolnym
  • Jak radzić sobie z dziećmi sprawiającymi problemy wychowawcze
 • Grupa wsparcia dla logopedów zatrudnionych w przedszkolach
 • Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
 • Inne wynikające z potrzeb przedszkola
Za życiem:

W ramach rządowego programu „Za Życiem” przeznaczonego dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych, w oparciu o przedłożoną dokumentację proponujemy specjalistyczne zajęcia indywidualne , w tym terapie i konsultacje, w zależności od potrzeb indywidualnych dziecka i jego możliwości psychofizycznych.
Propozycja dla uczniów:
 • Indywidualne badania diagnostyczne psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne
 • Diagnoza trudności wychowawczych
 • Indywidualna terapia uczniów (logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna, integracji sensorycznej)
 • Interwencja o charakterze terapeutycznym w grupach szkolnych i pomoc przy budowie struktury grupy
 • Badania przesiewowe pod kątem deficytów integracji sensorycznej
 • Badania przesiewowe narządów zmysłów „Widzę”, „Słyszę” i „Mówię”
 • Zajęcia grupowe Trening Pewności Siebie, dla uczniów nieśmiałych, wycofanych, doznających przemocy rówieśniczej(na terenie poradni)
 • Terapia grupowa dla uczniów z zaburzeniami zachowania (kl. IV-VI- na terenie poradni)
 • Zajęcia grupowe dla uczniów ze zdiagnozowaną dysleksją, w tym wg programu Ortograffiti dla uczniów IV- VI
 • Warsztaty tematyczne na terenie szkół, np.
  • Style i techniki uczenia
  • Promocja zdrowego stylu życia
  • Twórcze rozwiązywanie problemów klasowych
  • Komunikacja w klasie
  • Budowanie zasad i norm grupowych. Kontrakt grupowy
  • Trening asertywnych zachowań społecznych
  • Kim Być-warsztaty pod kątem doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII
  • Planowanie JA w perspektywie życiowej
  • Moja hierarchia wartości
  • Znaczenie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej w komunikacji społecznej
  • Jak Cię widzą tak Cię piszą- komunikacja niewerbalna
  • Lubię swoją klasę- cykl zajęć profilaktyczno- wychowawczych, 8 spotkań
  • Zajęcia integracyjne połączone z diagnozą funkcjonalną
  • Kształcenie umiejętności radzenia sobie ze stresem
  • Kształcenie umiejętności radzenia sobie ze złością, agresja własną i innych
  • Niepełnosprawni - normalna sprawa
  • Zaburzenia odżywiania - profilaktyka
  • Czarny pies - profilaktyka depresji
 • Zajęcia socjoterapeutyczne
Propozycja dla rodziców:
 • Konsultacje w sprawach uczniów w poradni oraz na terenie szkół
 • Prelekcje i wykłady, na temat:
  • Pomoc psychologiczno- pedagogiczna dziecku i rodzinie
  • Jak pomóc dziecku w nauce
  • Skuteczna komunikacja z dzieckiem
  • Moje dziecko - dobry uczeń
  • Postawy wychowawcze rodziców
  • Rola uczuć w relacji z dzieckiem
  • Zachęcanie dziecka do samodzielności
  • Wychowanie dziecka zdolnego
  • Zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu
 • Szkoła dla Rodziców wg programu "Jak mówić aby dziecko nas słuchało, jak słuchać aby do nas mówiło” (na terenie poradni)
 • Terapia rodzin
 • Praca z dzieckiem z zaburzeniami w rozwoju społecznym i emocjonalnym
Propozycja dla nauczycieli:
 • konsultacje w sprawach uczniów na terenie poradni i na terenie szkół
 • Proponowane tematy warsztatów szkoleniowych:
  • Konstruowanie IPET, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
  • Jak radzić sobie z dziećmi sprawiającymi problemy wychowawcze
  • Praca z dzieckiem z dysfunkcją narządu słuchu w szkole ogólnodostępnej
  • Praca z dzieckiem z dysfunkcją wzroku w szkole ogólnodostępnej
  • Wskazówki i pomoc metodyczna dla nauczycieli pracującym z dzieckiem słabo widzącym i słabosłyszącym w kształceniu zintegrowanym
  • Praca z dzieckiem autyzmem, zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej
  • Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną
  • Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Psychologiczne aspekty oceniania i klasyfikowania
  • Profilaktyka trudności wychowawczych w szkole- budowanie strategii profilaktycznych
  • Strategie rozwiązywania konfliktów
  • Profilaktyka agresji w szkole
  • Jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
  • Psychologiczne aspekty motywowania i oceniania ucznia
  • Praca z uczniem trudnym wychowawczo
 • Grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych
 • Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 • Inne, wynikające z potrzeb szkoły i placówkiPropozycja dla uczniów:
 • Indywidualna diagnoza trudności szkolnych uczniów
 • Indywidualna diagnoza trudności emocjonalnych i osobowościowych
 • Indywidualna terapia uczniów (logopedyczna, psychologiczna)
 • Grupa terapeutyczna dla młodzieży
 • Warsztaty tematyczne na terenie szkół, np.
  • Zajęcia integracyjne połączone z diagnozą funkcjonalną klasy
  • Moja hierarchia wartości
  • Znaczenie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej w komunikacji społecznej
  • Kształcenie umiejętności radzenia sobie ze stresem
  • Kształcenie umiejętności radzenia sobie ze złością, agresja własną i innych
  • Profilaktyka uzależnień
  • Pozytywna autoprezentacja
  • Planowanie JA w perspektywie życiowej
 • Doradztwo zawodowe
 • Konsultacje psychologiczne
 • Psychoterapia
 • zaburzenia odżywiania - profilaktyka
 • Autoprezentacja
Propozycja dla rodziców:
 • Konsultacje w sprawach uczniów w poradni oraz na terenie szkół
 • Prelekcje i wykłady, na temat:
  • Zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu
  • Problemy wieku dojrzewania
 • Szkoła dla Rodziców wg programu "Jak mówić aby dziecko nas słuchało, jak słuchać aby do nas mówiło” (na terenie poradni)
 • Szkoła dla Rodziców-nastolatek
 • Terapia rodzin
Propozycja dla nauczycieli:
 • konsultacje w sprawach uczniów na terenie poradni i szkół
 • Proponowane tematy warsztatów szkoleniowych:
  • Jak radzić sobie z dziećmi sprawiającymi problemy wychowawcze
  • Praca z dzieckiem z dysfunkcją narządu słuchu w szkole ogólnodostępnej
  • Praca z dzieckiem z dysfunkcją wzroku w szkole ogólnodostępnej
  • Wskazówki i pomoc metodyczna dla nauczycieli pracującym z dzieckiem słabo widzącym i słabosłyszącym w kształceniu zintegrowanym
  • Praca z dzieckiem autyzmem, zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej
  • Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną
  • Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Psychologiczne aspekty oceniania i klasyfikowania
  • Profilaktyka trudności wychowawczych w szkole- budowanie strategii profilaktycznych
  • Strategie rozwiązywania konfliktów
  • Profilaktyka agresji w szkole
  • Jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
  • Psychologiczne aspekty motywowania i oceniania ucznia
  • Praca z uczniem trudnym wychowawczo
  • Budowanie programów IPET
 • Grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych
 • Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 • Inne, wynikające z potrzeb szkoły i placówki