Klauzula Informacyjna RODO

Wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego rozporządzenia RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcieliśmy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach:

nowe przepisy wymagają prowadzenia m.in. klarownej polityki klauzul informacyjnych i powiadomienia w jakim celu, czasie i zakresie używamy Państwa danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej przy ul. Juliusza Słowackiego 45.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Jeżeli chcieliby Państwo zrealizować prawo do pozyskania informacji o tym jakie dane osobowe przetwarzamy lub/ i pozyskać ich kopie prosimy o kontakt:

  • telefoniczny 33 812 50 78
  • pisemny na adres pocztowy: Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej ul. Juliusza Słowackiego 45, 43-300 Bielsko-Biała
  • elektroniczny poprzez adres e-mail: iod.zppp@mzo.bielsko.pl

Skąd mamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe pozyskujemy w procesach rejestracji telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz kontaktu osobistego. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób fizycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.

Czy podanie danych osobowych przez Państwo jest obowiązkowe?

Skorzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne, podanie zaś danych osobowych przez Państwo jest obowiązkiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odstąpienie od realizacji Państwa uprawnień związanych z zapewnieniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez Poradnię oraz wydaniem dokumentów będących efektem diagnozowania i innych statutowych form działania Poradni.

Dane osobowe przetwarzamy w zakresie:

  • dane zwykłe: imię, nazwisko, telefon do kontaktu, dane teleadresowe, PESEL, data urodzenia, miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, dane osobowe rodziców i opiekunów prawnych, adres e-mail, szkoła/przedszkole oraz klasa do której dziecko uczęszcza.
  • dane sensytywne w zakresie wynikającym z okoliczności w oparciu o obowiązujące regulacje prawne.

Jakie przysługują Państwu uprawnienia wobec Poradni w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO, tj. prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania oraz aktualizacji danych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe nie są przez nas udostępniane innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych, podmioty z którymi zawarto stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Maja Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego,

czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Nie