Zespół orzekający

Przy poradniach działają zespoły orzekające. Są to grupy specjalistów, którzy kwalifikują dzieci i młodzież do kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego oraz wydają opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Zespół Orzekający wydaje następujące rodzaje orzeczeń:


 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie lub zagrożonej niedostosowaniem, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
 • Orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
 • Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły
 • Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim
 • Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Procedury przyznawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:


 • Kwalifikacja do kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego lub wczesnego wspomagania rozwoju dotyczy dzieci i młodzieży z rejonu działania Poradni i przebiega w oparciu o procedury Zespołu Orzekającego.
 • Specjaliści poradni po wnikliwej, wieloaspektowej diagnozie psychologiczno-pedagogicznej oraz konsultacjach medycznych, na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów, wydają orzeczenie lub opinię.
 • Wnioski znajdują się w sekretariatach poszczególnych poradni wchodzących w skład ZPPP oraz na ich stronach internetowych. Pracownicy pedagogiczni mogą pomóc rodzicom w wypełnieniu wniosku.
 • Dyrektor Poradni powołuje dla każdego dziecka Zespół Orzekający w celu rozpatrzenia wniosku.
 • O terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego rodzic jest powiadamiany.
 • Decyzja podjęta na posiedzeniu Zespołu Orzekającego zostaje przekazana w formie pisemnej jako orzeczenie lub opinia. Stanowią one podstawę do objęcia dziecka odpowiednią formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Orzeczenia do kształcenia specjalnego przysługują dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, narządów zmysłów ( wzroku, słuchu ), z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W przypadku niepełnosprawności wzroku, słuchu oraz autyzmu kwalifikacja do kształcenia specjalnego prowadzona jest przez Specjalistyczną Poradnię dla Dzieci z Wadą Wzroku Słuchu i Autyzmem.
 • Orzeczenia do kształcenia specjalnego przysługują również dzieciom i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem lub niedostosowanych społecznie.
 • Nauczanie indywidualne przyznaje się uczniom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
 • Nauczanie indywidualne przyznaje się na podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty. Druk zaświadczenia można pobrać ze stron internetowych poszczególnych Poradni wchodzących w skład ZPPP.
 • W przypadku starania się o orzeczenie lub opinię niezbędny jest osobisty kontakt rodzica lub prawnego opiekuna z pracownikiem pedagogicznym Poradni.

Wymagane dokumenty:


 • Wniosek rodziców lub prawnych opiekunów (druk do pobrania)
 • Zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia w przypadku ubiegania się o orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego (druk do pobrania)
 • Aktualną opinię szkoły

W przypadku gdy wniosek o nauczanie indywidualne dotyczy ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie wymagane jest dodatkowe zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny pracy określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu.

Uwaga:
Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego nie może być wydane na okres krótszy niż 30 dni.