Zasady udzielania pomocy

  • Pomoc jest dobrowolna i bezpłatna.
  • Obowiązują zgłoszenia telefoniczne lub osobiste w celu ustalenia terminu spotkania ze specjalistą.
  • O kolejności przyjęć decyduje data zgłoszenia, chyba że jest to sytuacja kryzysowa.
  • Czynności diagnostyczne i pomocowe podejmowane są na wniosek rodziców (lub prawnych opiekunów) lub w wyjątkowych przypadkach samego ucznia. Żadne skierowania nie są potrzebne.
  • W przypadku osób pełnoletnich obecność rodziców nie jest konieczna, ale niejednokrotnie wskazana ze względów diagnostycznych.
  • Dla pełnej rzetelności diagnozy, niezbędna jest dobra kondycja psychofizyczna dziecka (powinno być zdrowe, zaopatrzone w np. okulary, aparat słuchowy, itp.).
  • Opinie wydawane są na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów.
  • Na wniosek rodzica lub opiekuna opinie po badaniach diagnostycznych mogą być przekazane do placówek oświatowych.
  • Uczniowie kierowani na badania w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii) powinni przynieść zeszyty z jak najniższych klas, sprawdziany, dodatkowe prace. Badania pedagogiczne rozpoczyna się od sprawdzenia znajomości zasad pisowni i ortografii. Badania są kilkuetapowe.
  • Poradnia zapewnia wszystkim klientom atmosferę bezpieczeństwa, dyskrecji i poszanowania ich praw.