Za Życiem

Powołanie Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego


Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Bielsku-Białej przy ul. Słowackiego 45 został powołany do pełnienia funkcji Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego na terenie Miasta Bielsko-Biała.

Ośrodek powstał w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.

Zadania Ośrodka

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. z 2017 r. poz.1712) Ośrodek realizuje następujące zadania:


  • udziela rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
  • wskazuje właściwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
  • wskazuje jednostki udzielające specjalistycznej pomocy dzieciom;
  • organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
  • koordynuje korzystanie z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.

Ośrodek może:


  • udzielać dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia;
  • zapewniać specjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie, w tym opiekę pielęgniarską, związaną z procesem rehabilitacji dziecka, w zależności od ich potrzeb;
  • zapewniać konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.

W celu zapewnienia dziecku konsultacji lekarzy różnych specjalności, usług rehabilitacji, terapii, opieki, w tym opieki pielęgniarskiej oraz innych form kompleksowej pomocy, ośrodek współpracuje z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, ośrodkiem pomocy społecznej oraz jednostkami organizacyjnymi systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Dokumenty do pobrania:
Projekt realizowany będzie w latach 2017-2021. Jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym z budżetu państwa.